വസന്തഗീതങ്ങള്‍,its our old casket

സിന്ദൂര തിലകാഞ്ചിതേ...
ഒരു ദലം മാത്രം...
ഒന്നാം രാഗം പാടി...
അരികില്‍ നീ...

0 comments:

Post a Comment